Generalforsamling 2022

mar 1, 2022

Randers den 1. marts 2022

Kære forældre og elever over 18 år

Søndag den 20. marts Kl. 14.00 afholder Teaterskolen Kastali’a generalforsamling

Underværket, Stemannsgade 9c, 8900 Randers C.

Mens de voksne snakker og snakker, samles eleverne i den lille sal og leger og har det sjovt. Når de voksne er færdig med at snakke, gå de i salen og leger med indtil kl. 16.00

Vi glæder os til at se jer

De voxne fra Kastali’a og Kastali’as bestyrelse

§6 Generalforsamling:

Der afholdes generalforsamling hvert år senest 1. maj. Der indkaldes skriftlig til generalforsamling senest 2 uger før dennes afholdes. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

I tilfælde af stemmelighed afholdes omvalg. Er der igen stemmelighed sker det ved lodtrækning ved personvalg. Hvis der stemmes om et fremsat forslag kræves absolut flertal ellers bortfalder forslaget.

Dagsorden til generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens og den dagligledelses beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt