Teaterskolen Kastali’a afholder generalforsamling

maj 1, 2018

Teaterskolen Kastali’a afholder generalforsamling
fredag den 4. maj kl. 16.30
Sted: Teaterskolen Kastali’a, Stemannsgade 9 c, 8900 Randers C

§6 Generalforsamling:
Der afholdes generalforsamling hvert år senest 1. maj. Der indkaldes skriftlig til generalforsamling senest 2 uger før dennes afholdes. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
I tilfælde af stemmelighed afholdes omvalg. Er der igen stemmelighed sker det ved lodtrækning ved personvalg. Hvis der stemmes om et fremsat forslag kræves absolut flertal ellers bortfalder forslaget.

Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens og den dagligledelses beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Forslag fra bestyrelsen: Fremtidig forældreinvolvering.
9. Eventuelt

Der skal udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det.
Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter denne modtagelse.

Ad. 6: Mitten Ferrar, Ulla Kjærvang & Tommy Høegh Jensen på valg. – alle ønsker genvalg
Vel mødt…