Generalforsamling 2021

maj 1, 2021

Vi har ikke kunnet afholde vores generalforsamling inden for det tidsrum vi skulle, så vi gør det således….

Vi mødes ved Underværket kl. 13.00 søndag den 20. juni til ”DET BLI’R SÅ GODT AT SE JER ALLE IGEN”

Forældre går op til generalforsamling på Kastali’a og alle elever og voxne fra Kastali’a går i Tøjhushaven for at lege og lave dramaøvelser. Det bliver en corona-sikker-sammenkomst under åben himmel.

Teaterskolen Kastali’a afholder generalforsamling søndag den 20. juni kl. 13.00 Sted: Teaterskolen Kastali’a, Stemannsgade 9 c, 8900 Randers C

§6 Generalforsamling: Der afholdes generalforsamling hvert år senest 1. maj. Der indkaldes skriftlig til generalforsamling senest 2 uger før dennes afholdes. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. I tilfælde af stemmelighed afholdes omvalg. Er der igen stemmelighed sker det ved lodtrækning ved personvalg. Hvis der stemmes om et fremsat forslag kræves absolut flertal ellers bortfalder forslaget. Dagsorden til generalforsamling: Valg af dirigent og referent Formandens og den daglige ledelses beretningFremlæggelse af regnskab Fastsættelse af kontingent Behandling af indkomne forslagValg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleantEventuelt Der skal udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden.                                                                                                                              Vel mødt…

Forslag til vedtægtsændring: §8 Bestyrelsen Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Foreningen tegnes af formanden og én af de to daglige ledere. Bestyrelsen kan beslutte at tilforordne ekspertise til bestyrelsen. Tilforordnede i bestyrelsen er uden stemmeret. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Der afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder årligt. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Formanden, kasseren, sekretær og yderligere 2 medlemmer vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand og sekretær er på valg i lige år, medens næstformand, kassereren og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Suppleanter vælges for ét år af gangen. Forslag til ændring: §8 Bestyrelsen Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Foreningen tegnes af formanden og den daglige leder. Bestyrelsen kan beslutte at tilforordne ekspertise til bestyrelsen. Tilforordnede i bestyrelsen er uden stemmeret. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Der afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder årligt. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger. Formanden, næstformanden og 3 medlemmer vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand og 1 medlem er på valg i lige år, medens næstformand og 2 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Suppleanter vælges for ét år af gangen.      

Når forældrene er færdige med generalforsamlingen, gør de kaffe, te, saft og kage klar og går i parken. I parken hygger vi med kagemik, herefter er der fælles lege for alle frem til kl. 16.00, hvor vi siger RIGTIG GOD SOMMER og PÅ GENSYN.

Tilmelding nødvendig:

Meld dig til generalforsamlingen og dit barn til ’Det bliver godt at se jer alle igen’ via en sms på tlf. 28 83 23 42 eller linket inde på Facebook – inden den 18. juni

Husk at skrive elevens navn og hold nr. og antal børn og voksne og om du kommer med kage.